รหัสพ่อค้า ขื่อ-นามสกุล เฟซบุ๊ค เลขที่บัญชี-ธนาคาร สถานะการยีนยันตัวตน หมายเหตุ
novice001 นาย อภิชาติ อยู่เป็นสุข Bank Apc

020183794740 ธ.ออมสิน

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice002 นาย อานนท์ ทางดง เพลิน สามสี

2390895585 ธ.ไทยพาณิชย์

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice003 นาย อรรณพ นกน้อย Annop Noknoy

0233581224 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice004 นายจงรักษ์ ทัพพเมธาคุณ Jongruck Tappamethakhun

4045744029 ธ.ไทยพาณิชย์

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice005 นายอมรเทพ ศรีจันทร์ องค์ชาย สุดแสบ

9522072033 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice006 น.ส. เนตรนภา สุดใจธรรม LittleEvil Yorky

020109364594 ธ.ออมสิน

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice007 นายสมนึก ชาติรักษ์ Somnuek Chatrak

3172400605 ธ.ไทยพาณิชย์
0011501559 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice008 นายสรวัชร ตรีพิพิธพรรณ สรวัชร ตรีพิพิธพรรณ

0228715867 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว

novice009 นายนพพร ดอนเจดีย์ นพพร ดอนเจดีย์

0013903260 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice010 นายนิธิพงษ์ เจริญมีสุข Nithi Charoenmeesuk

0622459450 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว

novice011 นายชาญธนพัฒน์ ไกรคง Chanthanaphat Pup Kraikong

0937147189 ธ.กรุงเทพ

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice012 น.ส.สุดารัตน์ สงเสริฐ Tom Sayo

1080236549 ธ.กรุงไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice013 นายณัฐพล ดีอินทร์ Koong's Nattapol

2942359961 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice014 นายศุภกิตติ์ มหายศ Supakit Maharyoat

0223195652 ธ.กสิกรไทย
9855237773 ธ.กรุงไทย
6077337506 ธ.กรุงเทพ
9182763324 ธ.ไทยพาณิชย์

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว

novice015 นายมานะศักดิ์ จินดามณี มานะศักดิ์ จินดามณี

5540183649 ธ.กรุงไทย
0283560074 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice016 นายณัชพล จุดสุวรรณ Je Natchapol

0252903305 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice017 นายชนินท์ กองคำ Ford Chanin Kongkam

0098411070 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice018 นายสราวุฒิ สุวรรณศรี Bird Bird Bird

5970208221 ธ.กรุงไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice019 น.ส.สุกัลยา ทุเรียนงาม Kanom Pea

5692200677 ธ.กสิกรไทย (น.ส.ลำดวน สุวรรณศรี)

ยืนยันตัวตนแล้ว

ชื่อกับเลขบัญชีไม่ตรงกัน(ใช้บัญชีของมารดา)

novice020 นายพีรพัฒน์ ปุ้งข้อ พีรพัฒน์ ปุ้งข้อ

5842357499 ธ.กสิกรไทย (น.ส.ยุวดี เสาสามา)

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว / ชื่อกับเลขบัญชีไม่ตรงกัน(ใช้บัญชีของภรรยา)

novice021 นายปรมินทร์ จานทอง Flame Vibe Cartiex

0068944724 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice022 นายจิรายุ รื่นเริง ป.ปาร์ค ปิ๊ดปิ้ว

020171812595 ธ.ออมสิน

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice023 นายนนทรักษ์ พรรณประเสริฐ Toon TG

3027285760 ธ.ทหารไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice024 นายวสันต์ รัตนางกูร Wason Rattanangkoon

4047391767 ธ.ไทยพาณิชย์

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice025 นายณัฐวัฒน์ พรตันติพงศ์ Nattavat Porntantipong

1642684096 ธ.ไทยพาณิชย์

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice026 นายอลงกรณ์ ไกรจักร์ Alongkon Kraijuk

0271333625 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice027 นายธนวินท์ ไตรศุภกิตติ Tanawin Thrisupakitthi

0014645667 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice028 นายโสภณ โพธิ์รักษา Sopon Poraksa

0288062412 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว

novice029 นายธนกฤต ทองทักษิณ Tak tanakit

3013841532 ธ.กรุงไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว

novice030 นายอภิรักษ์ มนตรี Apiruk Montri

0243131596 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice031 นายอำพล บำรุงสุข Amphon Bumrungsuk

5362753773 ธ.ทหารไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice032 นายพงษ์เพรช เพขรรัตน์ บออีบี เกาะกาแสกาแฟร้อน บ่งตรง

5732291123 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice033 นายจาตุรงค์ บุญวิเศษ จาตุรงค์ ต้อม บุญวิเศษ

7042379039 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice034 นายณรงศ์ชัย สุขโกษา Narongchai Sukkosa

6050799563 ธ.กรุงไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice035 น.ส.ยุภาวดี บูรณเจริญกิจ ยุภาวดี บูรณเจริญกิจ

0131893027 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว

novice036 นายวริทธิ์นที อั้งอติกานต์กูล JuBz Infinity

7792261242 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice037 นายกุลชาติ ใช้ยิ้มแย้ม กุลชาติ ใช้ยิ้มแย้ม

6712051955 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice038 นายวีรชัย บุญศรี Weerachai Boonsri

0252753536 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice039 นายยศกาญจน์ แสงพรต Yotsakan Sangport

3702339114 ธ.ทหารไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice040 นายโสรัจ ทิวาวงษ์ Lasororz Kss

0332986171 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว

novice041 นายสราวุธ กรังพานิช Saravut Kungpanit

0312762953 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice042 นายปราโมช พานิชลือชาชัย ปราโมช พานิชลือชาชัย

0191353129 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice043 นายขจรชัย เนินพยม Bas Kachonchai

7700288887 ธ.กรุงไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice044 นายนัฐพิรุฬห์ โชติช่วง ลุงบอส ชาวไร่

3414149025 ธ.กรุงเทพ

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice045 น.ส.วาสนา คางงูเหลือม GaEmza MaewOuan

0233330310 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice046 นายปริวรรต ธาบพนม Tung Aquarius

7612345521 ธ.ไทยพาณิชย์

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice047 นายธนวัฒน์ ดวงประดิษฐ์ พี่บ็อบคนนี้ มีแต่ให้

3542765624 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice048 นายเดชา กิตติธรรมโรจน์ เดชา กิตติธรรมโรจน์

4058895958 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice049 นายณัฐวุฒิ นานอก Tharittapon Samrichchai

0318927715 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice050 นายกลศาสตร์ นีรนาทมานิต Konlasad Neeranatmanit

0111266840 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว

novice051 นายอนุพงศ์ แซ่เว่ย อนุพงศ์ แซ่เว่ย

1192406964 ธ.ไทยพาณิชย์

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว/ใช้บัญชีซื้อขายชื่อ ธงเกียรติ สิมะสุนทร

novice052 นายนาวิน ด้วงทอง Win Nawin

4952134537 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

คืนป้ายเคดิตแล้ว

novice053 นายนวพรรษ ขวัญใจ Ter Nawaput

0343332254 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice054 นายชูชาติ พึ่งกลั่น Pop Rongpo

9830058849 ธ.กรุงเทพ

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice055 นายวรากรณ์ นันทมางกูล วรากรณ์ นันทมางกูล

0181687770 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice056 นายสราวุธ พนาพฤกษ์ไพร Sarawut Phanaphruekphai

0081676089 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice057 นายสุพจน์ ติปยานนท์ บอล คนดี มีคนเดียว

5410306910 ธ.กรุงไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice058 นายณัฐพงษ์ นกต่อ Beam Nuttapong

0160351677 ธ.กรุงเทพ

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice059 นายธานี แซ่ฉั่ว Thanee Sae-Chua

0172613375 ธ.กรุงเทพ

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice060 นายปิยะพิสิษฐ์ กุลสนาวงค์ Mó CHz Kulsanawong

7360292557 ธ.กรุงไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice061 นายวุฒิพงษ์ รักษาศิลป์ วุฒิพงษ์ รักษาศิลป์

3422402941 ธ.ไทยพาณิชย์

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice062 นายศรัณย์พัชร รพีโชตินิติธรรม Oad Saranpat

8777354567 ธ.กรุงเทพ
0098695818 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-

novice063 นายวรวุติ สุพัฒนาภรณ์ New Superz

4752550072 ธ.กสิกรไทย

ยืนยันตัวตนแล้ว

-